Euro-Par 2023 | T04 (B) | International European Conference on Parallel and Distributed Computing T04 (B)Euro-par

T04 (B): Data analytics and AI

T04: Data Analytics and AI

90 Model-Agnostic Federated Learning    
Gianluca Mittone, Walter Riviera, Iacopo Colonnelli, Robert Birke and Marco Aldinucci 

   
76 Auto-Divide GNN: Accelerating GNN Training with Subgraph Division    

Hongyu Chen, Zhejiang Ran, Keshi Ge, Zhiquan Lai, Jingfei Jiang and Dongsheng Li

    
43 FedGM: Heterogeneous Federated Learning via Generative Learning and Mutual Distillation    

Chao Peng, Yiming Guo, Yao Chen, Qilin Rui, Zhengfeng Yang and Chenyang Xu